سه تا مصاحبه ديگه به ترتيب با فتح علی اويسی، رضافيض نوروزی و مهدی مظلومی: